Obispo Climent Coop. V. es regix, en primer lloc, pels seus Estatuts Socials, inscrits en el Registre General de Cooperatives de Castelló. I davant de qualsevol assumpte no previst, per la Llei de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, aprovada pel Decret Legislatiu 2/2015 de 15 de maig.