Obispo Climent Coop. V., constituïda com a tal en escriptura autoritzada per notari el 21 de gener de 1982, és la titular del Col·legi Santa Maria, amb domicili social en Prolongació Avinguda Europa, s/n Vila-real. A data 2 de maig de 2018, la cooperativa està conformada per 19 socis i 3 associats.

Data última actualització del portal: Octubre de 2022

Mostrem, doncs, el nostre compromís amb la Llei 19/2013 de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, que ha entrat en vigor recentment.

Portal de transparència